ฉลากเครื่องสำอาง: ข้อบังคับ และ แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ฉลากเครื่องสำอาง

ฉลากเครื่องสำอางมีข้อกำหนดและแนวทางการออกแบบอย่างไร? ก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักประเภทของเครื่องสำอางกันก่อนนะครับว่าเครื่องสำอางตาม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 (ฉบับเดิม) มีการจำแนกประเภทไว้ 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องสำอางทั่วไป  (เครื่องสำอาง) , เครื่องสำอางควบคุม (เวชสำอาง), เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ยา)

แต่ปัจจุบันนี้ เพื่อปรับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) “กําหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางทุก ชนิดเป็นเครื่องสําอางควบคุม พร้อมกับให้ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้นําเข้าเพื่อขายเครื่องสําอางที่มิใช่เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ และเครื่องสําอางควบคุมที่มีการผลิต หรือนําเข้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และประสงค์จะดําเนินการต่อไป จะต้อง มาจดแจ้ง” 


ข้อมูลบังคับที่ต้องแสดงบนฉลากเครื่องสำอางให้ถูกต้อง

ฉลากเครื่องสำอาง

ฉลากเครื่องสำอางที่ถูกต้องตาม ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสําอาง จะต้องระบุข้อความอันจําเป็น ดังต่อไปนี้เป็นภาษาไทย

 1. ชื่อเครื่องสําอางและชื่อทางการค้าของเครื่องสําอาง (Brandname) ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น
 2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสําอาง
  ตัวอย่าง: สบู่
 3. ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามตํารา ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด และจะต้องเรียงลําดับตามปริมาณของสาร จากมากไปหาน้อย
 4. วิธีใช้เครื่องสําอาง
  ตัวอย่าง: ใช้ทำความสะอาดร่างกายแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
 5. คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล
  ตัวอย่าง: หากเกิดการระคายเคืองควรหยุดใช้แล้วปรึกษาแพทย์
 6. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีเป็นเครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผู้นําเข้า และชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต กรณีที่เป็นเครื่องสําอางนําเข้า
  ตัวอย่าง: ผลิตโดย พิรุณโปรดักส์ 120/1 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 7. ปริมาณสุทธิ
  ตัวอย่าง: น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม
 8. วันเดือนปีที่ผลิต (และวันเดือนปีที่หมดอายุ)
  ตัวอย่าง: MFD: 9/9/2017, และอาจเพิ่มวันหมดอายุเช่น EXP: 9/9/21
 9. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต
  ตัวอย่าง: LOT: 1
 10. เลขที่ใบรับแจ้ง ศึกษาเพิ่มเติม
  ตัวอย่าง: 10-1-6010004014

ทั้งหมดนี้ คือข้อมูลที่จะต้องแสดงบนฉลาก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ข้อมูลนอกเหนือจากนี้สามารถแสดงได้โดยไม่ละเมิดต่อ แนวทางโฆษณาเครื่องสำอาง ก.ย. 2559 อันได้แก่ การเพิ่มเติมรายละเอียดฉลากเป็นภาษาต่างชาติ, ข้อความสโลแกน-คำคม, ประวัติความเป็นมาของแบรนด์, ข้อมูลเจ้าของแบรนด์ (ผู้จัดจำหน่าย) เช่น สถานที่จำหน่าย, ช่องทางการติดต่อเช่น เบอร์โทรศัพท์, Line, Facebook, Website เป็นต้น


แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

 

Leave Comment